Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANหลักข้อเชื่อเรื่องการไถ่บาปของพระเยซูเริ่มขึ้นเมื่อไร

เรารู้ว่าความเชื่อของคริสเตียนนั้นอยู่ที่พระเยซู  ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์  ได้ตายเพื่อไถ่บาปเราทุกคน  แล้วในวันที่สามได้ฟื้นขึ้นจากความตาย  แนวความเชื่อนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด  เพราะถ้าหากเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูตายเป็นเวลานาน  เป็นไปได้ที่ความเชื่อนี้อาจจะเกิดจากการสร้างขึ้นของเหล่าสาวกที่ศรัทธาในพระเยซู

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที่เราเห็นนั้นไม่ได้เรียงขึ้นตามลำดับเวลา  ซึ่งพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนั้นได้เขียนขึ้นหลังจากจดหมายฝากของเปาโลซึ่งได้เขียนประมาณปลายทศวรรษที่  40  และเริ่มเป็นที่แพร่หลายในทศวรรษที่  50  แล้วเปาโลคนนี้คือใคร?

เปาโลเป็นคนยิวที่เกิดในเมืองทาร์ซัส  ได้เล่าเรียนกับอาจารย์กามาลิเอลซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือของประชาชนในสมัยนั้น  เปาโลเป็นคนที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติ  เปาโลเป็นผู้ที่ต่อต้านคริสเตียนในตอนแรก  เป็นผู้นำในการข่มเหงและฆ่าคริสเตียน เพราะตามศาสนายิวนั้น  การที่พระเยซูบอกว่าตนเองเป็นพระเจ้าเป็นการตีตนเองเสมอกับพระเจ้าที่คนยิวนับถือ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก  และคนที่เชื่อในพระเยซูก็ถือว่าเป็นการขัดกับบทบัญญัติของยิว  นี่จึงเป็นสาเหตุให้มีการข่มเหงคริสเตียนและตามฆ่าคนเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมยิว เปาโลไม่เคยพบพระเยซูก่อนสิ้นพระชมน์  แต่เขาบอกว่าเขาได้พบกับพระเยซูที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยวันหนึ่งขณะที่เขาเดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่อที่จะไปจับกุมพวกคริสเตียนมาลงโทษที่กรุงเยรูซาเล็มนั้น  ประมาณเที่ยงวันก็มีแสงสว่างจ้าล้อมรอบเปาโล  เปาโลจึงล้มลงไปที่พื้นดินและมีเสียงพูดกับเปาโลว่า  “เจ้าข่มเหงเราทำไม”  เปาโลจึงได้ถามว่าท่านเป็นใคร    และเสียงนั้นก็ตอบมาว่า  “เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหงนั้น”  และพระเยซูได้บอกให้เปาโลเข้าไปในเมืองดามัสกัส  เมื่อไปถึงจะมีคนบอกเขาเองว่าต้องทำอะไร  คนที่อยู่กับเปาโลในเวลานั้นก็ได้เห็นแสงสว่าง  แต่ไม่ได้ยินเสียงพูด  และเมื่อเปาโลลุกขึ้นจากพื้น  ตาเขาก็บอด  มองไม่เห็น  จึงให้คนจูงเขาเข้าไปในเมืองดามัสกัส  เมื่อไปถึงก็ได้พบกับอานาเนีย  และอานาเนียนได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้า  เปาโลก็เห็นได้อีกครั้ง  และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เปาโลได้รู้จักพระเยซู  ได้กลับใจมาเป็นคริสเตียน  และได้เริ่มต้นประกาศเรื่องของพระเยซูทันทีในเมืองดามัสกัสว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

จดหมายต่างๆที่เปาโลเขียนนั้นได้บอกอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเป็นเชื้อสายดาวิด  เป็นพระเมสสิยาห์  แต่ได้ถูกทรยศ  ถูกตรึงกางเขนและตาย  ถูกฝังในอุโมงค์  แต่ในวันที่สามได้ฟื้นจากตายและได้ปรากฏตัวแก่คนเป็นอันมาก  เป็นที่น่าสังเกตว่าในจดหมายของเปาโลไม่ได้พูดถึงคำสอนหรือคำอุปมาของพระเยซูเลย  ไม่ได้พูดถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูทำ    แต่เขาเน้นเรื่องการตายเพื่อไถ่บาปและการเป็นขึ้นมาจากความตาย  ซึ่งความจริงข้อนี้เองที่ได้เปลี่ยนชีวิตเปาโลจากคนที่ตามฆ่าคริสเตียนกลายเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง  เป็นคนที่ประกาศเรื่องพระเจ้าให้แก่คนทั่วไป  และนำคนเป็นอันมากมาเชื่อในพระเยซู

ในพระธรรม  1  โครินธ์  บทที่  15  เปาโลได้บอกว่าเรื่องราวแห่งการไถ่นั้นเป็นหลักข้อเชื่อที่เขาได้รับจากผู้อื่นที่บอกต่อกันมา  โดยข้อความในจดหมายตอนนี้มีดังนี้

“เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์  และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น  พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แล้วแก่อัครทูตสิบสองคน  ภายหลัง พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้ว  ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ แล้วแก่อัครทูตทั้งหมด” 1  โครินธ์  บทที่  15:3-7

เป็นที่เชื่อกันว่าพระธรรม  1  โครินธ์เขียนขึ้นประมาณ  ค.ศ.  55  ซึ่งในจดหมายฉบับนี้เปาโลบอกว่าเขาได้รับหลักข้อเชื่อเรื่องการทรงไถ่มาจากผู้อื่น  เรารู้ว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขนราว ค.ศ. 30  และเปาโลกลับใจมาเชื่อพระเยซูราว ค.ศ. 32  เขาได้พบกับอานาเนียในดามัสกัสในช่วงเวลานั้นกับสาวกคนอื่นๆอีกบางคน  และเขาได้พบกับอัครทูตคนอื่นๆในกรุงเยรูซาเล็มในราว ค.ศ. 35  ซึ่งระหว่างช่วงเวลานั้นเปาโลได้รับหลักข้อเชื่อนี้แล้ว  และยังมีการสั่งสอนเป็นที่แพร่หลายในคริสตจักรต่างๆอีกด้วย  ดังนั้นความเชื่อเรื่องพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปเราและได้ฟื้นขึ้นจากความตาย  รวมทั้งรายชื่อคนที่ได้เห็นพระเยซูฟื้นขึ้นมีหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูประมาณ 2-5 ปีเท่านั้น   นอกจากนี้เปาโลที่มีเบื้องหลังจากการเป็นยิวซึ่งเชื่อว่ามีพระเจ้าเดียวเท่านั้น  การเชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า  หลักข้อเชื่อเรื่องการไถ่และความเป็นพระเจ้าของพระเยซูไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังหรือสร้างเรื่องขึ้น  ดังนั้นเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนว่ามีมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว  ไม่มีการแต่งแต้มสีสรรเพิ่มเติมในภายหลังแต่ประการใด

เรียบเรียงโดย พายุแห่งความเปรมปรีดิ์


Back
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com