Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า  พระเยซู  อยากเป็นคริสเตียนหรืออยากไปโบสถ์

เรื่องการเกิดของพระเยซูคริสต์มิใช่นวนิยาย  มิใช่เรื่องราวที่มนุษย์แต่งขึ้น  แต่เป็นชีวิตจริงที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยัน  คือ  เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว  พระเยซูคริสต์เกิดที่ตำบลเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง  ชื่อ "เบธเลเฮม"  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน

พระองค์เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน  บิดาเป็นช่างไม้ ชื่อ โยเซฟ  มารดาชื่อ มารีย์  ทั้งสองสืบเชื้อสายจากอดีตกษัตริย์ของชาวยิว คือ กษัตริย์ดาวิด

ชีวิตในวัยเด็ก และวัยหนุ่มของพระเยซูก็เหมือนสามัญชนทั่วไป  ไม่มีการบันทึกไว้มากนัก  จนพระองค์เริ่มพระราชกิจของพระองค์เมื่ออายุได้ 30 ปี  จึงมีบันทึกเรื่องราวชีวิต และคำสอนของพระองค์ไว้ในประวัติศาสตร์

พระองค์ทรงกรำพระราชกิจ และสั่งสอนประชาชนอยู่ได้เพียง 3 ปี  แต่เป็น
3 ปีที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก 
เรื่องราวที่ละเอียดกว่านี้หาอ่านได้จาก

  • เอกสารชีวประวัติของพระเยซู  ในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ช่วงพระกิตติคุณมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น
  • ในบันทึกและคำอ้างอิงของนักประวัติศาสตร์โลก  เช่น  Flavius Josephus (นักประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 1  เกิด ค.ศ. 37)  และ Plinius Secundus (นักประวัติศาสตร์โรมัน  ค.ศ. 120)  เป็นต้น 
  • แม้แต่สารานุกรมอันเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วโลกฉบับล่าสุด ที่ชื่อว่า Encyclopaedia Britannica  ก็ได้บรรยายถึงเรื่องราวชีวิตของพระเยซูด้วยถ้อยคำถึงสองหมื่นคำ 

นี่ย่อมแสดงถึงความสำคัญ และความจริงแห่งชีวิตอันน่าเชื่อถือของพระเยซูคริสต์ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร

4. คำยืนยันที่โลกต้องตะลึง

ดังได้กล่าวไว้ในบทนำว่า พระเยซูคริสต์เป็นศาสดาคนเดียวของโลกที่อ้างว่าตนเองคือพระเจ้า  และคำอ้างนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจหลักของพระองค์

เราสามารถสรุปสาระสำคัญของภารกิจที่พระเยซูคริสต์กระทำอย่างสั้น ๆ ได้ว่า
"พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า  มาเกิดเป็นมนุษย์  เพื่อนำมนุษย์ให้เข้าถึงพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน"

ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่า

"6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา
7 ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์” " (ยอห์น 14:6-7)

เพราะความสำคัญของภารกิจนี้  พระเยซูทรงต้องการให้สาวกเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับตัวพระองค์  จึงได้ถามว่า  "ท่านคิดว่าเราคือใคร"  และเมื่อสาวกคนหนึ่งที่ชื่อซีโมนเปโตรตอบว่า "พระองค์คือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"  แทนที่พระเยซูจะตกใจในคำตอบของสาวกผู้นั้น  พระองค์กลับกล่าวชมเชยว่า "ซีโมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน  แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ" (มัทธิว 16:15-17)

ใช่แล้ว  พระเยซูคริสต์อ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้า  เป็นคำอ้างที่โลกต้องตะลึง

อยากให้เราพิจารณาคำอ้างของพระเยซูคริสต์ ซึ่งกล่าวถึงพระองค์เอง ดังต่อไปนี้

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
จากหนังสือ เรื่อง เยซูคือใคร

Back 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com