Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08


4.1 พระเยซูคริสต์อ้างว่า "พระองค์เป็นบุคคลคนเดียวกันกับพระเจ้า"

คริสเตียนสยาม - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า  พระเยซู  อยากเป็นคริสเตียนหรืออยากไปโบสถ์
พระเยซูคริสต์ตรัสว่า
"เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน" (ยอห์น 10:30)


ตามคำบันทึกในพระคัมภีร์  เมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสเช่นนี้  ทำให้พวกยิวที่นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวยอมรับไม่ได้  พวกเขาตั้งใจจะฆ่าพระองค์  โดยจะหยิบก้อนหินขว้างพระองค์  แต่พระองค์ถามพวกเขาว่า


"32 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราได้สำแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการของพระบิดาของเรา ท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตาย เพราะการกระทำข้อใดเล่า”
33 พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า” " (ยอห์น 10:32-33)


อีกตอนหนึ่ง  ขณะที่พระเยซูถูกพิพากษาในศาลทางศาสนาของชาวยิวนั้น  พระองค์ยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระองค์อย่างชัดเจน  ตามคำบันทึกในมาระโก 14:61-64

" 61 แต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่มิได้ตอบประการใด ท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่า 'ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือ'
62 พระเยซูทรงตอบว่า 'เราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์'
63 ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่า 'เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า
64 ท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้ว ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร' คนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตาย" (มาระโก 14:61-64)


น่าสังเกตว่า ชาวยิวเป็นพวกที่นมัสการพระเจ้าองค์เดียว  ฉะนั้น  ปฏิกิริยาที่ชาวยิวแสดงออกมาด้วยความโกรธ หลังจากที่ได้ยินได้ฟังคำอ้างของพระเยซูคริสต์  แสดงว่าพวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนไม่ผิดพลาดว่า "พระเยซู อ้างว่าตนเองเป็นพระเจ้า"

4.2 พระเยซูคริสต์อ้างว่า "พระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต และเป็นผู้ประทานชีวิต แม้กระทั่งชีวิตหลังความตาย"

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า
"6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า 'เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา
7 ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์' " (ยอห์น 14:16-17)

และยังตรัสอีกว่า
"ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10:10)


โปรดสังเกตว่า  พระองค์ไม่ได้บอกว่า "เรารู้จักหนทางสู่ชีวิต"  แต่ตรัสว่า "เราคือชีวิต และเป็นผู้นั้นที่สามารถประทานชีวิต"

ฉะนั้น ถ้าผู้ใดรู้สึกเบื่อชีวิต  เขาสามารถจะพบกับความครบบริบูรณ์ในชีวิต  คือชีวิตที่มีความหมายในพระองค์

ขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เสียใจที่ลาซารัส น้องชายของเธอตายไป พระเยซูคริสต์ได้กล่าวคำพูดอมตะ ในฐานะผู้กุมอำนาจแห่งความตายว่า
"25 ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก
26 และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย" (ยอห์น 11:25-26)

มีคนธรรมดาคนใดหรือที่กล้ากล่าวคำพูดเช่นนี้

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
จากหนังสือ เรื่อง เยซูคือใคร

Back 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next

 © Copyright 2009. Christian Siam.com