Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANฟังวิทยุคริสเตียนออนไลน์

ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ทำวิทยุคริสเตียนออนไลน์อยู่หลายเว็บไซต์ เราจึงต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้วิทยุคริสเตียนเหล่านี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเราหวังว่าทุกๆท่านคงจะได้รับพระพรจากบทเพลงและรายการต่างๆจากวิทยุออนไลน์เหล่านี้นะครับ

1. วิทยุออนไลน์จาก Soul Food Ministry - http://www.soulfoodministry.tv/home/
2. วิทยุออนไลน์จาก Fab Radio - http://trangchurch.org/fabradio/
3. วิทยุออนไลน์จาก James 7 Project และมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ - http://www.james7.info/rmcradio/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats

 © Copyright 2009. Christian Siam.com