Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN3. โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อชำระล้างความผิด บาปของมนุษย์ โดยพระองค์ ท่านจะสามารถรู้ และพบกับความรักของพระเจ้า และแผนการของพระองค์ สำหรับชีวิตของท่านได้

พระองค์ยอมตายแทนเรา
"แต่พระเจ้า ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือ ขณะที่เรายังเป็นคนบาป พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" ( โรม 5 : 8 )

พระองค์ทรงคืนพระชนม์
"พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ ทรงถูกชุบ ให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น พระองค์ทรงปรากฎ แก่เคฟาส แล้วแก่อัครทูตสิบสองคน ภายหลังพระองค์ ทรงปรากฎ แก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนใน คราวเดียว..." ( 1โครินธ์ 15 : 3-6 )

พระองค์ทรงเป็นทางเดียวเท่านั้น
พระะเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ (พระเจ้า) นอกจากจะมาทางเรา" 
( ยอห์น 14 : 6) 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

พระเจ้าทรงเชื่อมหุบเหว ที่ขวางกั้น ระหว่างพระองค์กับมนุษย์ โดยการส่ง พระเยซูคริสต์ พระบุตร ของพระองค์ ให้ลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา

การรู้แต่เพียงหลักสัจธรรมสามประการนี้เท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ...

4. เราจำเป็นต้องรับเอาพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นส่วนตัว แล้วเราจึงสามารถรู้ และพบกับความรักของ พระเจ้า กับแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราได้

เราต้องรับเอาพระเยซูคริสต์
"คนทั้งหลายได้ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอำนาจที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้"
( ยอห์น 1 : 12 )

เรารับเอาพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ
"ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้"
( เอเฟซัส 2 : 8,9 )

เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่ 
( อ่าน ยอห์น 3 : 1-8 )

เรารับเอาพระเยซูคริสต์โดยการเชื้อเชิญพระองค์เป็นส่วนตัว

( พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ) "นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น" ( วิวรณ์ 3 : 20 )

การรับเอาพระเยซูคริสต์ คือ หันหลังให้ความบาป และหันหน้าเข้าหาพระเจ้า ไว้วางใจว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา และอภัยโทษบาปให้แก่เรา และทำให้เราเป็น ที่พอพระทัยพระองค์ การเห็นด้วยกับข้ออ้างของพระเยซูคริสต์ หรือมีความรู้สึกทางอารมณ์
เท่านั้น ยังไม่เป็นการเพียงพอ

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า ชีวิตตามใจตนเอง

ตนเองอยู่บนบันลังก์ชีวิต

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์อยู่ภายนอกชีวิต

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้าความสนใจต่างๆ ที่ทำตามใจตนเอง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และความไม่สมหวังอยู่เสมอ

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า ชีวิตที่พระเยซูคริสต์ ครอบครอง

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์ประทับบนบัลลังก์ชีวิต

S   
ตนเองลงจากบัลลังก์

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า
ความสนใจต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า ผู้มีความสามารถไม่มีขอบเขตจำกัด มีผลให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้อง กับแผนการ อันประเสริฐของพระองค์

ท่านคิดว่า : วงกลมไหนเป็นเหมือนสภาพชีวิตของท่านในขณะนี้ ?
ท่านต้องการให้ชีวิตของท่านเป็นวงกลมไหน ?

ต่อไปนี้คือคำอธิบายว่าท่านจะรับเอาพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร..

ท่านสามารถรับเอาพระเยซูคริสต์ได้เดี๋ยวนี้ โดยการอธิษฐานด้วยความเชื่อ

(การอธิษฐาน คือการสนทนากับพระเจ้า)
พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่าน พระองค์มิได้สนพระทัยกับถ้อยคำที่ท่านอธิษฐานนัก หากแต่ ทรงสนพระทัยในความจริงใจของท่านมากกว่า?? ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ ซึ่งใคร่จะแนะนำแก่ท่าน

ต่อไปนี้คือคำอธิบายว่าท่านจะรับเอาพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร..

"ข้าแต่พระพระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจาปราถนาพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าพเจ้าขอเปิดประตูชีวิต ต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงประทานอภัยโทษความผิดบาปให้แก่ข้าพเจ้า โปรดครอบครองบัลลังก์ชีวิตของข้าพเจ้า และนำให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด อาเมน"

คำอธิษฐานนี้ ตรงกับใจปราถนาของท่านหรือไม่ ?

ถ้าหากตรง โปรดอธิษฐานเดี๋ยวนี้ แล้วพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวิตของท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

ถ้าหากคุณได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว ผมอยากจะแนะนำให้อ่านเพิ่มในในหัวข้อ "คริสเตียนใหม่" ทางด้านซ้ายมือของเว็บนี้ เพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น หรือหากมีคำถามก็สามารถสอบถามได้ที่ jirayut@yahoo.com

BACK 1 | 2

 © Copyright 2009. Christian Siam.com