Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดตรัง

1. คริสตจักรตรัง
24 ถ. ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร 075-21-885

ผู้รับใช้
อ.พรสรวง จิตแจ้ง

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.30-12.00 น. นมัสการ / อธิษฐาน

2. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ตรัง
135/70 ถ.โรงเรียน
อ.เมือง ตรัง 92000
โทร 075-22-0529

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. นาม จิตคง

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

3. คริสตจักรห้วยยอด
24 ถ. สามัคคี ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด จ. ตรัง
โทร (075) 235-106

ผู้รับใช้ อ. จรรยา สังข์ทอง

กิจกรรมวันอาทิตย์
- 10.30 - 12.00 น. นมัสการเทศนา
วันพุธ, ศุกร์
- 19.00 - 20.00 น. ประชุมอธิษฐาน

8. คริสตจักรบ้านต้นไทร
132 หมู่ที่ 7 ถ.บ่อลอ-ลำทัพ ต.หนองบัว 
อ.รัฎดา จ.ตรัง 92160

ผู้รับใช้ อจ.แสงรุ้ง จารุเจริญกมล


 © Copyright 2009. Christian Siam.com