Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสตูล

1.คริสตจักรละงู
392 ม.4 ต.กำแพง
อ.ละงู สตูล 91110
โทร 07-472-2115 ,07-472-3045
แฟกซ์ 07-472-2115

ผู้รับใช้ คศ. พระคุณ มะโนวรรณ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

2. คริสตจักรสตูล
121/9 ถ.สมันตประดิษฐ์ อ. เมือง จ.สตูล 91000

satun_assembly@hotmail.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ. สมหมาย แสงสว่างสัจจกุล

กิจกรรม
วันอาทิตย์
-8.30 -9.30 น. อธิษฐาน
-9.30-10.30 น. พระวจนะเพื่อชีวิต
-10.30-12.00 น. นมัสการ
วันศุกร์
-19.00-20.30 น. ศุกร์อัศจรรย์

3. คริสตจักรทุ่งหว้า
4/7 หมู่ที่ 6 ถ.ตรัง-สตูล ต.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โ ทร. 074-789-651

ผู้รับใช้พระเจ้า ตคศ.ยุทธภัณฑ์ ชิตชลธาร


 © Copyright 2009. Christian Siam.com