Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดภูเก็ต

1. คริสตจักรไทยภูเก็ต ภาคที่ 17 มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
สโมสรหมู่บ้านวิลล่า 3 (สระว่ายน้ำ) ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร0 086-9504157

ผู้รับใช้พระเจ้า
คศ.ออนศรี ทุมิลโล (ศิษยาภิบาล) )

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรภูเก็ต
ถ.เจ้าฟ้า (ติดกับ Big One) อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076-224396
www.phuketchurch.com

ผู้รับใช้พระเจ้า อ.ธานี ศรีวิรัตน์

กิจกรรมวันอาทิตย์

09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นัมสการ / เทศนา

3. คริสตจักรพระนิเวศ ป่าตอง
110 /12 ถ.ทวีวงศ์ (หน้าตึกป่าตองทาวเวอร์) ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
Website: www.phuketchurch.net

ศบ. ศจ.สมพร นานานิคม (086 - 1874756)

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา

4. คริสตจักรพระนิเวศ ภูเก็ต
เลขที่ 40 / 36 ซ.เจ้าฟ้า 3 (ซ.ทรงคุณ) ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
Website: www.phuketchurch.net
โทร 08 – 6693 – 7302

ศิษยาภิบาล อ.ชาญวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร (โทร 086- 6937302 )
e-mail : chanphuket007@gmail.com

กิจกรรม
วันอาทิตย์

-08.00-09.00 น. อธิษฐาน
-09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

ระหว่างสัปดาห์
วันศุกร์
19.30-21.00 น. นมัสการ /อธิษฐาน

5. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต
74/123 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-246-380
http://www.phuketchristiancentre.com/index.htm

ผู้รับใช้ Rev.Brian Burton


 © Copyright 2009. Christian Siam.com