Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดปัตตานี

1.คริสตจักรพระพรปัตตานี
5/93 ถนนจรูญสำราญ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

Tel: (073) 312469
email: pbc_312469@hotmail.com

2. คริสตจักรร่มเย็นปัตตานี
181/345 ม. 1 ถ. เจริญประดิษฐ์
ต.รูสะมิแล อ. เมือง
ปัตตานี 94000
โทร 01-276-0240

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สุทัศน์ เต้าแก้ว

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com