Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดกระบี่

1. คริสตจักรสัมพันธ์กระบี่
408/2 ถ.อุดรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร0-7561-2379

ผู้รับใช้ อศจ. นิรันดร์ กิตติคุณ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรศรัทธาพระคริสต์ลำทับ
8/1 หมู่ที่ 5 ถ.ลำทับ-ไร่คอก ต.ลำทับ
อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120
โทร. 086-283-6142

ผู้รับใช้ คศ.อิสยาห์ แก้วเจือ

3. คจ.คริสเตียนสัมพันธ์อ่าวลึกร่มเย็น
22/4 หมู่ที่ 4 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร. 075-681-377

ผู้รับใช้ อศจ.อุไรวรรณ เขียวดี


 © Copyright 2009. Christian Siam.com