Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดชุมพร

1. พระกิตติคุณสมบูรณ์ หลังสวน
41/6 ถ.สุขประชา ต. หลังสวน อ.หละงสวน จ.ชุมพร 86110
โทร 0-7758-1282

ผู้รับใช้ อ.อัธยา โนใหม่

กิจกรรม
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. เทศนา /นมัสการ

2. คริสตจักร พระกิตติคุณสมบูรณ์ชุมพร
188/1 ถ. สหกรณ์ อ.เมือง จ. ชุมพร 86110

ผู้รับใช้ อ.จำรัส แก้วประกาย


กิจกรรม
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. เทศนา /นมัสการ


 © Copyright 2009. Christian Siam.com