Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสุรินทร์

1. คริสตจักรพระกิตติคุณสังขะ
42 ม. 11 ต. สังขะ
อ. สังขะ
สุรินทร์ 32150
โทร 04-457-1443

ผู้รับใช้ ศบ. สมศักดิ์ ญาณะธรรม

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

2. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สุรินทร์
9 ถ. เทศบาล 3 อ.เมือง จ. สุรินทร์ 32000
email : surinchurch@thaimailmail.com


ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.คำฟอง แสงกุมาร

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรชัยพรจอมทอง
217 ถ. ปัทมานนท์
อ. จอมพระ
สุรินทร์ 32180
โทร 04-458-1178

ผู้รับใช้ อ. สง่า ก้อนทอง

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com