Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดหนองคาย

1. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณโคกก่อง
130 หมู่ 10 บ้านโคกก่อง ต. พระธาตุมังพวน อ. เมือง จ.หนองคาย 43100
โทร 01-6803923 ,01-7394243

ผู้รับใช้ อ. วิเชียร สีแตง

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00-10.00 น รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

วันศุกร์
-19.00-21.00น. อธิษฐาน

2. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์หนองคาย
539 ซ. ดอนมน ถ. หนองคาย-โพนพิสัย
ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
หนองคาย 43000
โทร 04-246-4663

ผู้รับใช้ อศจ. ธรรมนูญ อิสิสิงห์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

3. คริสตจักรอิมมานูเอล
103 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
(ตู้ ป.ณ. 74) โทร. 0-4242-1252

ผู้รับใช้ อศจ.มานิช ภูสูงสุด

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

4. คริสตจักรโซ่พิสัย
195 หมู่ 4 ต. โซ่ อ. โซ่พิสัย จ. หนองคาย 43170
โทร 07-2382293

ผู้รับใช้
อ. ชัยชนะ ถนอมพุทธ

กิจกรรมวันอาทิตย์
-08.00 น. อธิษฐาน
-09.00 น. เรียนระวี
-10.00 น. นมัสการพระเจ้า
-11.00-12.00 น. เทศนา

ภาคบ่าย สอนพระคัมภีร์ในกลุ่ม

5. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์พรเจริญ
326/1 หมู่10 ถ.วงศ์ทอง ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180
โทร. 089-937-8647

ผู้รับใช้ อศจ.จันทร์ ปาปะเถ

6. คริสตจักรแสงแรกแห่งชีวิต เซกา

122 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย  43150
โทร 08 – 2835 – 8937
Eamil : maligobeb@gmail.com

ผู้รับใช้
คุณมะลิ ดวงดารา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com