Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดชัยภูมิ

1. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เมืองชัยภูมิ
383/414 หมู่บ้านโชคนานภัณฑ์ ซ. 4 ถ. นิเวศน์รัตน์ ต. ในเมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร 0-9930-8944


กิจกรรม
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. เทศนา /นมัสการ

2. คริสตจักรสร้างสรรค์ชัยภูมิ (Creation Church Chaiyaphum)
โทร 081-2937279 คุณกิตติธัช หรือ 088-1198151 คุณจารุณี


กิจกรรม
08.00-08.30 อธิษฐานรุ่งอรุณ
08.30-11.00 สอน/นมัสการ
11.00-12.10 เทศนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com