Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดตาก

1. พันธกิจชีวิตรุ่งโรจน์ (Morning Glory Ministry)
11/1 ถ. บ้านใหม่ อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
โทร. 055 547450

2. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ดอยมูเซอร์
ตู้ ปณ.24 
อ.เมือง จ.ตาก 63000 คศ.รัศมี แซ่ว่าง
โทร. 087-197-0357

3. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์แม่ระมาด
113/1 หมู่ 6 ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โทร. 055-581-559

ผู้รับใช้ คศ.นุชจิรา คำพน

4. คริสตจักรฤทธิ์ประเสริฐธงชัย
43 หมู่ที่ 7 (บ้านธงชัย) ต.ด่านแม่ละเมา
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

ผู้รับใช้ คุณไพสิฐ แซ่กือ

 © Copyright 2009. Christian Siam.com