Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสุโขทัย

1. คริสตจักรสมานสามัคคีไกรนอก
119 ม. 5 ต. ไกรนอก
อ. กงไกรลาศ
สุโขทัย 64170
โทร05-565-7013

ผู้รับใช้ อ. ดวน สุรินทร์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

2. กลุ่มคริสเตียนเมืองเก่า

3. คริสตจักรความหวังสุโขทัย

4. คริสตจักรของพระคริสต์
โทร 089-262-7630

ผู้รับใช้
อจ.สำราญ ศรีสุธรรม


5. คริสตจักรสุโขทัย
โทร 055-612-832, 089-008-6157

ผู้รับใช้
อจ.เสาวนี จูโล่


6. บ้านสันติสุข
โทร 085-119-2800

ผู้รับใช้
อจ.วัลลภ เกอร์เบอร์


7. คริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย
โทร 087-202-9198

ผู้รับใช้
อจ.สุนันท์ทา ธูปเรือง


8. คริสตจักรของพระเจ้าบ้านวังหิน

9. คริสตจักรสมานสามัคคียางซ้าย

10. กลุ่มคริสเตียนเด่นหญ้าก่อน

11. กลุ่มคริสเตียนบ้านใหม่สุขเกษม

12. กลุ่มคริสเตียนคลองตะเข้

13. คริสตจักรความหวังกงไกรลาศ

14. คริสตจักรธารน้ำทิพย์

15. คริสตจักรสัมพันธ์ธารน้ำแห่งชีวิต
โทร 081-973-0130

ผู้รับใช้
อจ.วิโรจน์ เทีบบทอง

16. สถานประกาศหนองตาเผ็ง
โทร 089-557-5137

ผู้รับใช้
อจ.ลำเอียง บุญหล้า

17. คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านด่านลานหอย
โทร 055-634-334, 055-634-334

ผู้รับใช้
อจ.คำปัน วงษ์กล่ำ

18. กลุ่มคริสเตียนหนองจัง

19. กลุ่มคริสเตียนบ้านใหม่ปากคลองร่วม
ผู้รับใช้
อจ.ทองพูล วิชัยวงศ์

20. กลุ่มคริสเตียนวังน้ำขาว

21. คริสตจักรสมานสามัคคีหนองหญ้าปล้อง
โทร 087-201-7384

ผู้รับใช้
อจ.ประมวล เพชรกลัด

22. คริสตจักรศรีนคร
โทร 086-179-7323 , 086-179-7323

ผู้รับใช้
อจ.เกรียงไกร มัลลิกา

23. คริสตจักรสะพานยาว - ม้ง
ผู้รับใช้
ผป.เลาว้าง แซ่ท้าว

24. กลุ่มคริสเตียนรังถ้ำ
โทร 086-211-7641

ผู้รับใช้
อจ.บุญส่วน แว่นทอง

25. คริสตจักรสมานสามัคคีห้วยระแฮ่ - ลีซอ
โทร 089-860-3453

ผู้รับใช้
อจ.บุญส่วน แว่นทอง

26. คริสตจักรสมานสามัคคีวังค่า

27. คริสตจักรท่าแพ - ม้ง
ผู้รับใช้
อจ.ยิ่ง แซ่ว้าง

28. กลุ่มคริสเตียนปากทรวง

29. กลุ่มคริสเตียนบึงบอน

30. คริสตจักรห้วยอ้อม - ม้ง


31. คริสตจักรห้วยอัน

32. กลุ่มคริสเตียนบ้านกรุ

33. กลุ่มคริสเตียนวังสมบูรณ์
โทร 087-202-9198

ผู้รับใช้
อจ.สุนันท์ทา ธูปเรือง

34. ศาลาธรรมบ้านสามเรือน - จีน

35. กลุ่มคริสเตียนสวรรคโลก

36. ศาลาธรรมสวรรคโลก
ผู้รับใช้
อจ.เกรียงไกร ชัยเลิศ

37. คริสตจักรความหวังสวรรคโลก

38. คริสตจักรสมานสามัคคีไม้งาม

 © Copyright 2009. Christian Siam.com