Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดแพร่

1. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์แพร่
60 ซ.เหมืองหิต ซ. 1 , ต.ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ 54000
โทร 05452-3358

ผู้รับใช้
อ.สมบูรณ์ สายแปลง
อ.กรวิกานต์ อนุสนธ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00 น.-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00 น.-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

2. คริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ
1/1 ถ.ยันตรกิจโกศล ตงในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000


ผู้รับใช้พระเจ้า : อนุศาสนาจารย์ ปริญญา ระวีศรี


 © Copyright 2009. Christian Siam.com