Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดพะเยา

1. คริสตจักรพะเยา
681/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร 0-5448-0225

ผู้รับใช้
ศจ.ธีรพันธ์ ขอบใจ

กิจกรรม
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. เทศนา /นมัสการ

2. คริสตจักรบ้านใหม่วัฒนา
66 ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ 56120

ศจ.หลี เผ่าดี (ศิษยาภิบาล)

กิจกรรมวันอาทตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

3. คริสตจักรเนินสามัคคี
191 ม.4 บ้านใหม่สันกลาง ต.เชียงบาน
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

ผู้รับใช้ อ.สมพร นารีรักษ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

4. คริสตจักรร่มพระคุณ
1/1 หมู่ 8 ต.ร่มเย็น
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทร. 0-1950-9587

ผู้รับใช้ อ.สมพร นารีรักษ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

5. คริสตจักร เวียงเชียงคำ
156 หมู 7 ต. เวียง อ. เชียงคำ จ. พะเยา 56110

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

6. วิทยาลัยพระคริสตธรรมพะเยาว์
อ. เมือง จ.พะเยาว์
โทร 054-431044 ,054-484620
แฟกซ์ 054-482547

7. คริสตจักรชัยบริบูรณ์
101 หมู่ที่ 8 ซ.5 ต.เชียงบาน
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทร. 089-432-0887

ผู้รับใช้ คุณสมคิด ใจอารีย์

8. คริสตจักรพันธกิจร่องส้าน
420 หมู่ที่ 21 ซ.4 ต.ร่มเย็น
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทร. 081-033-1481

ผู้รับใช้ คศ.กิตติคุณ แซ่ย้าง


 © Copyright 2009. Christian Siam.com