Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดน่าน

1. คริสตจักรคุณานุคุณ
ม. 4 บ้านเชียงยืน ต.สวก
อ.เมือง จ. น่าน 55000

อ.ไกรสร วุฒิวงศ์
โทร 08-1174-9983

2. คริสตจักรกันธาทิพย์กิตติคุณ
89 ม.3 บ้านใหม่สันติสุข ต.น้ำเกี๋ยน
กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน55000

ศจ.สนิท สารอคำ
โทร 08-9028-5637

3. คริสตจักรกิตติคุณน่าน
5343 ม.4 บ้านบางคำ อ.ไชยสถาน
อ.เมือง จ.น่าน 50000


 © Copyright 2009. Christian Siam.com