Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดลำพูน

1. คริสตจักรบนศิลา
34/31 ซ.2 ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51130
โทร. 0-5353-4937, 0-9756-8001
E-mail:Wassana-Wandee@hotmail.com

ผู้รับใช้ อ.วาสนา วันดี

กิจกรรม
วันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

2. คริสตจักรลำพูน
94 หมู่ 3 ถ.รอบเมืองนอก
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 0-5351-1655

ผู้รับใฃ้ ศจ.สามารถ น้อยคำภา

กิจกรรม
วันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com