Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดตราด

1.คริสตจักรตราด
227 หมู่ 1 ต.วังกระแจ อ.เมือง จ. ตราด
โทร 039 -512-539

กิจกรรม
วันอาทิตย์
-10.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา

2. ศูนย์คริสเตียนศึกษา
164 / 10 หมู่ 1 ถ. สุขุมวิท ต. แสนตุ้ง อ. เขาสมิง จ. ตราด
โทร 06-1460491

ผู้รับใช้พระเจ้า อ.สงบ - อ.ราตรี พรสุวรรณ

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-11.45 น. นมัสการ / เทศนา
ทุกวันเวลาราชการ - ประกาศสอนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ,สอนภาษาอังกฤษ

3. คริสตจักรเมืองแสนตุ้ง
164/10 ถ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง 
อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โทร.039-546-453

ผู้รับใช้พระเจ้า คศ.สงบ พรสุวรรณ


 © Copyright 2009. Christian Siam.com