Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดชลบุรี

1. พระสิริของพระเจ้าพัทยา
148/68 ถ. สุขุมวิท อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
โทร 09-7472314

ผู้รับใช้ อ. เสน่ห์ ศรีสะอาด

กิจกรรมวันอาทิตย์
- 10.00-11.45 น. นมัสการสามัคคีธรรม
- คริสตจักรเด็ก ,ประกาศกับคนยากจน ฯ

2. คริสตจักรสัมพันธ์แห่งพระสัญญา (พนัสนิคม)
50/1 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 038-462193 หรือ 089-6760567

ผู้รับใช้พระเจ้า ศบ.อ.สมชาย ณะกัณฑ์

กิจกรรมวันอาทิตย์

นมัสการ/ เทศนา เวลา 10.00 - 12.00 น.

3. คริสตจักรพระคุณ บางละมุง
58/1 หมู่ 5 ต. บางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
โทร. 084-362-8985
Email: thamanoonsrinoul@yahoo.com
www.gracebiblechurch.igetweb.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ. ธรรมนูญ ศรีนวล

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

4. คริสตจักรพระเยซูคริสต์เมืองพัทยา
64/7 ม. 9 ซ. วัดอินทนาราม ถ. สุขุมวิท
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
ชลบุรี 20260
โทร 038-75-6488

ผู้รับใช้พระเจ้า ผป. มุกดา มณีรัตน์จรัสศรี

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

5. คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต
426/1 ม. 1 แยกกระทิงลาย
อ. บางละมุง
ชลบุรี 20150
โทร038-704351

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. แอนโทนี่ เฟอร์กิ้น


กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

6. คริสตจักรหัวกุญแจ
388 หมู่ 1 ต.คลองกิ๋ว อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20220
โทร 038- 742140

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สุนีย์ วงศ์ผดุงธรรม

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

7. คริสตจักรพัทยา
221 /58 ถ. พัทยาเหนือ เมืองพัทยา บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร 038-429004 ,086-6039081
e-mail : plcpattaya@hotmail.com
ผู้รับใช้ ศจ. อานุภาพ วิชิตนันท์
ผู้ทำการ คุณจรรยาพร อินต๊ะจักร

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.10-09.50 น. รวี ฯ ศึกษา
-10.10-12.30 น. นมัสการเทศนา

8. คริสตจักรบ้านปราถนา คณะแบ๊บติสต์
35/10-11 ซ.เกตร-หินเพิง ม. 8 ต. บางพระ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
โทร 038 – 357794
Prayoon15_22@hotmail.com

ผู้รับใช้
พ.ญ. สมพร สุมาลย์นาม

กิจกรรมวันอาทิตย์
-10.30-12.00 น. นมัสการ/เทศนา
-13.00-14.00 น. เรียนระวีศึกษา

9. คริสตจักรนาเกลือ พัทยาเหนือ
298/51 ม.5 ถ.สว่างฟ้า นาเกลือ ปากซอยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ อ. บางละมุง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20150
โทร 09-9381781 , 038-726973
e-mail :swaengkok@yahoo.com

ผู้รับใช้ คศ.แสวง กกไธสง

กิจกรรมวันอาทิตย์
-10.00-12.00 น.นมัสการ เทศนา

10. คริสตจักร ไลพ์เซ็นเตอร์
252/101 ม. 13 (ตรงข้ามดั๊กสแคว) ซ. เลิศรัศมี ถ. สุขุมวิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร (038) 4125661

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. ปัญญา อนุรัตน์ , ศจ. อำพร อนุรัตน์

กิจกรรมวันอาทิตย์
-10.30-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา

11. คริสตจักรใจสมานชลบุรี
201 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. +66(0)3839-7894-5 โทรสาร +66(0)3839-7895
www.jaisamarn.org

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร +66(0)1551-9454
ศจ.อรอนงค์ เต็มพรเสถียร +66(0)1553-5701


กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00- 10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
-10.00- 12.00 น. นมัสการ/เทศนา
-13.00- 15.00 น. กลุ่มอนุชน

วันเสาร์
-13.00- 15.00 น. กลุ่ม POWER KIDS

***กลุ่ม POWER KIDS ทุกวันเสาร์ 13.00-15.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมสู่ชุมชนที่เปิดฟรี สำหรับเด็ก ป.1 ถึง ป.6 เป็นการเรียนแบบสนุกคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรร ปัจจุบันมีเด็กในพื้นที่ประมาณ 50-60 คน

***สอนภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์สำหรับเด็ก (เก็บค่าเรียน เทอมละ 800 บาท ) ปัจจุบันมีเด็ก 50 คน

12. สถาบันพระคริสต์ธรรมวิกตอรี่นานาชาติ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ตู้ ป.ณ. 64 อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
info@victoryasia.com

1. www.victoryasia.com ( กลุ่มคริสตจักรวิกตอรี่ภาคพื้นเอเซีย แปซิฟิก)
2.www.victorythaichurch.com ( องค์การคริสตจักรวิกตอรี่แห่งประเทศไทย)
3. www.thaichurchmusician.com (วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมวิกตอรี่ นานาชาติ หลักสูตร ดนตรีนมัสการ)

13. ร.ร. สามมุกคริสเตียนวิทยา
166 ถ. บางเลน-อ่างศิลา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130

14. คริสตจักรศรีราชา
50/15 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีราชา-มาบปู ต.สุรศักดิ์ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-429-004

ผู้รับใช้พระเจ้า อศจ.วรณี พัฒน์ตระกูลชัย

15. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์สัตหีบ
4/28 หมู่ที่ 8 ต.สัตหีบ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร.038-436-087

ผู้รับใช้พระเจ้า
คศ.ปรีดา เผือกสุข


16. คริสตจักรฤทธานุภาพ
170/4 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000
โทร 038-455-656 / 08-9805-6788 / 08-6633-9606
Email: bu_chukiat@hotmail.com

17. คริสตจักรชลบุรีแบ๊บติสต์
222/1 หมู่ 9 ต.บ้านสวน
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 
โทร 038-274856

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.ปิ่นแก้ว  ประสงค์จีน

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00 - 09.30 น. อธิษฐานช่วงเช้า 
09.30 - 10.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ 
10.30 - 12.00 น. นมัสการพระเจ้า 


18. คริสตจักรอ่าวอุดม
209 / 134  ม. 8   ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230
โทร 0 – 3876 - 8388;  08 – 1370 – 6226
อีเมล์
tae_fang@hotmail.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. เสกสรร  ใจมา

19. สถานประกาศไมตรีจิตอมตะ
69/50-51 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 087-5090780

E-mail : amatachurch@gmail.com

ผู้รับใช้
: ศจ.เบร๊ดดี้ ลี วิลเลี่ยมส์ Tel.081-7611694
: อ.กิ่งกาญจน์ วิลเลี่ยมส์ Tel.087-5090780

กิจกรรมวันอาทิตย์
9:00 - 10:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10:00 - 12:00 น. นมัสการ / เทศนา / คริสตจักรเด็ก
13:00 - 15:00 น. กลุ่มอธิษฐาน /  การอบรมภาคบ่าย
15:00 - 19:00 น. กลุ่มสามัคคีธรรมกับผู้สนใจ / ทานอาหารเย็น

20. คริสตจักรพรเมตตาบ้านบึง
28-30 ถ. สถาวร อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี
โทร.086-305-1456

ผู้รับใช้
อ.ปรัชญา พลชัย

21. คริสตจักรชลบุรี
528/10 ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel/โทร: 038-273140 , 038-283792
Fax/แฟกซ์: 038-273140
Website : http://www.chonburichurch.com/

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00 - 09.30 น. รวมพลังอธิษฐาน
09.30 - 10.15 น. ชั้นเรียนพระคัมภีร์
(09.30 - 12.00 น. รวีวารศึกษาเด็ก )
10.30 - 12.00 น. นมัสการ

กิจกรรมวันอาทิตย์ ภาคบ่าย
13.00 - 14.30 น. คณะอนุชน
13.00 - 14.00 น. คณะบุรุษ ( อาทิตย์ที่ 2 )
13.00 - 14.00 น.คณะสตรี ( อาทิตย์ที่ 2 )
13.00 - 14.00 น.กลุ่มผู้อาวุโส ( อาทิตย์ที่ 1 และ 4 )

กิจกรรมวันอังคาร
- เยี่ยมเยียน

กิจกรรมวันพุธ
19.30 น นมัสการตามบ้าน
- ประการที่ YWCA ( พุธแรกของเดือน )

กิจกรรมวันพฤหัสบดี
- คณะผู้ปกครองเยียมเยียน

กิจกรรมวันศุกร์
08.00- 09.00 น.ประกาศที่โรงงาน
19.30 - 20.30 น.ประชุมอธิษฐาน


 © Copyright 2009. Christian Siam.com