Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดจันทบุรี

1. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์จันทบุรี
15/25 ถ. เทศบาล2 ต. วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร 0-3931-1106

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.กิติศักดิ์ ลิมปิธนกุลชัย

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00 น.- 10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00 น.- 12.00 น. นมัสการ

2. คริสตจักรคริสเตียนจันทบุรี
22/169-170 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.089-748-4537

ผู้รับใช้พระเจ้า ตคศ.ยุพิน วรเศรษฐสิน

 


 © Copyright 2009. Christian Siam.com