Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสุพรรณบุรี

1.คริสตจักรบ้านพระเยซูสุพรรณบุรี
58/1 ถ. มาลัยแมน
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
สุพรรณบุรี 72000
โทร 03-552-1547, 084-007-6317

ผู้รับใช้ ผป. ประคอง สุวรรณประทีป, อ.โนฮา  สุวรรณประทีป

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

2. คริสตจักรพรประสาท
19/2 ถ. สุพรรณ-ชัยนาท ต.นางบวช อ. เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร 085-154-4378, 035-409-084

ผู้รับใช้ อ.ธีระ สุมาลย์กุล

กิจกรรม
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. เทศนา /นมัสการ

3. คริสตจักรทวีพรศรีประจันต์
178/1 ม. 5 ต.บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร 035-561-674
Rachanee_03@yahoo.com

ผู้รับใช้ รัชนี จันทร์วงศ์ทอง, อ.ประทีป  หมวกอินทร์

กิจกรรมวันอาทิตย์
-10.30 – 12.00 น.

4. คริสตจักรสามชุกสุพรรณบุรี ( และ มูลธินิ พล. โท พระยาเฉลิมอากาศ )
423 ม. 3  ต.สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 72130
โทร035 -571213 ,035 571700, 086-520-6228(ดวงเนตร)
Maria_mary@hotmail.com

ผู้รับใช้ มุกดา ลิขิตเดชาโรจน์, อ.สุรีย์  เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

กิจกรรม
วันอาทิตย์
-10.30-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

5. คริสตจักรหัวนา
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
7/1 ม. 3 ต.หัวนา อ. เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร 035-518165

ผู้รับใช้
ครูศาสนากนกวรรณ ชัยยะ

กิจกรรมวันอาทิตย์
-10.30-12.30 น. นมัสการ ,พันธกิจเด็ก ,การรับใช้ของกลุ่มตามวัย

6. คริสตจักรใจสมานสุพรรณบุรี
167/7 บ้านกุฏิทองหมู่ 3 ต.ริ้วใหญ่ จ.สุพรรณบุรี 7200
โทร. 086-347-0640
www.jaisamarn.org

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.พนา มหาพฤกษ์ชาติ

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00- 10.00 น.ศึกษาพระคัมภีร์
-10.00- 12.00 น. นมัสการ์/เทศนา


7. คริสตจักรท่าช้างแบ๊บติสต์
362/2 ม. 5  ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72000
โทร. 086-347-0640 ,035-5155571

ผู้รับใช้
อจ.ฐิติพร ศิระวงศ์


8. คริสตจักรความหวังสุพรรณบุรี
โทร 086-525-1403, 086-525-1403

ผู้รับใช้
อจ.หรรษา สมนึก


9. คริสตจักรสัมพันธ์สุพรรณบุรี
ผู้รับใช้
อจ.เดวิด แคนนอน


10. คริสตจักรสัมพันธ์ชัยชนะ บ้านนาตาปิ่น
108/5 ม.2 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
โทร. 035-507215

ผู้รับใช้
ผป.วิรัช  ธัญญเจริญ


11. คริสตจักรร่มพระคุณพระเจ้า
287/1 หมู่ 11  ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180
โทร 086-756-0162

ผู้รับใช้
อจ.พิม พงศ์พระสิริกุล


12. คริสตจักรด่านช้าง
808/1 ม. 19 ถ.เทศบาล ซ.4  ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180
โทร 084-021-8140, 089-410-3307

ผู้รับใช้
อจ.บุญแก่น พุ่มจำปา


13. คริสตจักรสัมพันธ์ธารน้ำพุห้วยขมิ้น

14. คริสตจักรความหวังศรีประจันทร์
โทร 086-525-1403, 086-525-1403

ผู้รับใช้
อจ.หรรษา สมนึก


15. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณ บ่อสุพรรณ
420 ม.5  ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง   จ.สุพรรณบุรี  72190
โทร 081-758-6051

ผู้รับใช้
อจ.นิคม กระต่ายทอง


16. คริสตจักรวาเลนไทน์
7 ม. 3  บ้านท่ามะกรูด  ต.กระเสียว อ.สามชุก   จ.สุพรรณบุรี  72130
โทร 089-086-9482

ผู้รับใช้
อจ.ถนอม พวงมาลี


17. คริสตจักรสามชุก
โทร 086-166-4697

ผู้รับใช้
อจ.อาโรน พูลเกษ


18. คริสตจักรพันธสัญญาใหม่ดอนกลาง
226/1 ม. 7  ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ  จ.สุพรรณบุรี  72240
โทร 081-917-6625

ผู้รับใช้
ผป.เสียน แป้นเพ็ชร


19. คริสตจักรพรทวี
65/3 ม. 4 บ้านหนองกระทิง  ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ   จ.สุพรรณบุรี  72240
โทร 081-696-0085

ผู้รับใช้
อจ.ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม


20. คริสตจักรร่วมใจสุพรรณบุรี

21. คริสตจักรร่วมใจอู่ทอง
520 ม. 4 ถนนมาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160
โทร 081-792-2750, 089-044-2572

ผู้รับใช้
อจ.มณเฑียร พนานุสรณ์


22. คริสตจักรชีวิตใหม่พลับพลาไชย
44 ม.4  ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72130
โทร 086-897-6030, 086-760-1145

ผู้รับใช้
อจ.ทวี ชินวงษ์


23. สถานประกาศบ้านหนองป่าแซง
61 ม.5 บ้านหนองป่าแซง ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  72160
โทร 086-016-1489

ผู้รับใช้
อจ.แหว แป้นเพชร
, ศบ. คุณจันทร์เพ็ญ

24. คริสตจักรเสรีภาพสุพรรณบุรี
1730/18 ม.6 ถ.อู่ทอง-ตลุงเหนือ   ต.อู่ท่อง อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72130
โทร 089-235-7221

ผู้รับใช้
อจ.เกษกนก พิพัฒภานุพิทยา


25. คริสตจักรในอู่ทอง
โทร 086-996-9094

ผู้รับใช้
อจ.พวงแก้ว จินดาไตรรัตน์


26. คริสตจักรความหวังอู่ทอง
โทร 086-525-1403, 086-525-1403

ผู้รับใช้
อจ.หรรษา สมนึก

27. คริสตจักรบางปลาม้า UMC
ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  72120

ผู้รับใช้
ศิษยาภิบาล  อ.ธีระ  สุมามาลย์กุล

28. House Church Dermbang
249 – 250 ม.2  ถ.สุพรรณ – ชัยนาท  ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  72120
โทร. 081-009-3738 , 086-8134112

ผู้รับใช้
ศิษยาภิบาล ศจ.นัฐพงษ์  สุธาพรต

29. กลุ่มสามัคคีธรรม อากาเป้ 
130/1 ถ.พระพันวษา  ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 086-641-1708

ผู้รับใช้
อ.อิริค  มิชเชล

30. ศูนย์เพื่อนสัมพันธ์
ถ.สุพรรณ – ชัยนาท  ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  72120
โทร. 089-167-2577

ผู้รับใช้
ศจ.ประยูร  หมวกอินทร์

31. ศูนย์สามัคคีธรรมท่ามะกอก
โทร.085-2901324, 035-430705

ผู้รับใช้
ศิษยาภิบาล  อ.ศราวุธ   วรรณวงศ์

32. คริสตจักรยุคพระคุณ   ตลาดเขต
โทร.083-159-0689

ผู้รับใช้
คุณเอกศักดิ์


 © Copyright 2009. Christian Siam.com