Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสระบุรี

1.คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์สระบุรี
203 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ปากเพียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3631-8166

ผู้รับใช้ ศจ.ประสาทพร ไตรวุฒิพงศ์

กิจกรรม
วันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

2. คริสตจักรKhaokuba

3. คริสตจักรTam grabawk - ม้ง

4. คริสตจักรความหวังสระบุรี

5. คริสตจักรพระคุณพระเจ้าสระบุรี
โทร 081-780-1516

ผู้รับใช้
อจ.พงษ์นคร แซ่อึ้ง


6. คริสตจักรร่วมนิมิตสระบุรี
โทร 086-319-7450

ผู้รับใช้
อจ.ประทวน รัศมี


7. คริสตจักรสัมพันธ์สันติภาพ
ผู้รับใช้
อจ.สมบัติ เคอร์ทิศ


8. จุดประกาศสระบุรี

9. คริสตจักรมงคลเลิศวิไล
โทร 081-771-6123

ผู้รับใช้
อจ.แจ๊ว ประเทศ


10. คริสตจักรพระเจ้าทรงนำแก่งคอย
โทร 089-160-6477

ผู้รับใช้
อจ.ไสว ทับทิม


11. คริสตจักรความหวังแก่งคอย

12. คริสตจักรสัมพันธ์ชีวิตใหม่ทับกวาง

13. สถานประกาศไมตรีจิตทับกวาง

14. คริสตจักรความหวังบ้านหมอ

15. คริสตจักรสัมพันธ์พระพรสันติสุขพระพุทธบาท
โทร 036-323-694

ผู้รับใช้
อจ.เจริญ พึ่งครุฑ


16. คริสตจักรความหวังมวกเหล็ก

17. คริสตจักรความหวังวิหารแดง

18. คริสตจักรความหวังหนองแค


 © Copyright 2009. Christian Siam.com