Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสมุทรสงคราม

1. คริสตจักรใจสมานสมุทรสงคราม
134/43 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034 -717917 มือถือ อ.ก้องภพ 07 - 0811988

ที่อยู่ ตู้ ปณ.90 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
www.jaisamarn.org

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.ก้องภพ - คุณปัทมท ภู่จันทร์

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00- 10.00 น.ศึกษาพระคัมภีร์
-10.00- 12.00 น. นมัสการ์/เทศนา

2. คริสตจักรความหวังสมุทรสงคราม
โทร 081-655-8561

ผู้รับใช้
อจ.นวลจันทร์ พัฒจันทร์หอม © Copyright 2009. Christian Siam.com