Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสมุทรสาคร

1. คริสตจักรมหาพรตรีมณฑล
51/12 ม.12 ถ.เพชรเกษม 87
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 02-420-1703

ผู้รับใช้ อ. จำปา ร้องคำ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

2.คริสตจักรมหาชัย
927/50 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร (034)422455 Fax (034)411166
อีเมล์ mahachaichurch@hotmail.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศิษยาภิบาล ศบ.โสภณ จริยาสุวรรณ , ศบ.วรัณยา จริยาสุวรรณ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรสมุทรสาคร
67/75 หมู่บ้านมหาชัยเมืองใหม่ ถ.พระราม2 มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3442-6746, 0-9119-0626

ผู้รับใช้ อ.ธนานันท์ พรหมสุรินทร์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00น. นมัสการ/เทศนา

4. โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา
927/50 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพพท์ - แฟกซ์ : 034 - 411166
อีเมล์ : mcsmahachai@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.mcsmahachai.th.gs/ "

5. คริสตจักรแบ๊พติสต์โกรกกราก

6. คริสตจักรความหวังสมุทรสาคร

7. ศาลาธรรมไมตรีจิตพระราม 2

8. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณสมุทรสาคร
ผู้รับใช้
อจ.จนากาญจน์ มั่งทิม

9. คริสตจักรความหวังกระทุ่มแบน

10. คริสตจักรสันติสุขคลองแค

11. คริสตจักรความหวังบ้านแพ้ว


12. คริสตจักรอโดนาย
30/10-11 หมู่10 ซอยภู่ยอดยิ่ง(สะแกงาม) ถ.ภู่ยอดยิ่ง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

 


 © Copyright 2009. Christian Siam.com