Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสระแก้ว

1.คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อรัญญประเทศ
41/4 หมู่บ้าน ซ. 2 อ. อรัญญประเทศ จ. สระแก้ว 27120
โทร 037-232587

ผู้รับใช้ ผป. เอกราช บุญเลิศ

นมัสการเทศนา 10.00-12.00 น.

2.กลุ่ม ฯ หมู่บ้านคริสเตียน
286 ม. 3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ. สระแก้ว
โทร 0-3722-0233

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.สังศักดิ์ ไชยลาวัยย์

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรบ้านเนินสมบูรณ์
158 หมู่ที่ 12 ต.ตาพระยา
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
โทร.089-822-4151

ผู้รับใช้พระเจ้า ตคศ.พันชิต งามรูป

4. คริสตจักรนำพระพรวัฒนานคร
1148 / 153 – 154  ม. 10  ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว   27160
โทร 08 – 0642 – 7925,  0 – 3726 - 2225

อ.ประยูร  น้ำทรัพย์


 © Copyright 2009. Christian Siam.com