Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คริสตจักร พสบ. ประจวบคีรีขันธ์
90/1 ถ. ประจวบคีรี
อ. เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร032-60-1892 ,032-60-1251

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. แสวง กุสาวดี

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

2. คริสตจักร พสบ. บางสะพาน
183/5 ม.1 ถ.ระหาร
ต.กำเนิดพระคุณ อ.บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร032-69-1880

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. ประทิน อิ่นแก้ว

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

3. คริสตจักร พระกิตติคุณสมบูรณ์หัวหิน
1/15 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์
โทร (032) 520-493


กิจกรรมวันอาทิตย์
-10.30-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

4. คริสตจักรหัวหิน
4/80-81 ถ. หัวหิน-หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบ 77110
โทร 032 535427

ผู้รับใช้ อ. อดุลย์ มโนรส

กิจกรรมวันอาทิตย์
- 09.00 น. อธิษฐาน
- 09.30 น. รวีศึกษา
-10.30 น.-12.00 น นมัสการ / เทศนา
-13.00 น. สามัคคีธรรม

5. คริสตจักรใจสมานหัวหิน
13/47 ถ.เพชรเกษม (เยื้องภัตตาคารไฮ้เปียง) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110
โทร. +66(0)3252-2285
www.jaisamarn.org

ผู้รับใช้พระเจ้า
อศจ.ณรงค์ชัย คูรอดเจริญ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00- 12.00 น นมัสการ เทศนา

6. สถาบัน คริสตศาสนศาสตร์ภาคใต้
192 ถ.ประจวบศิริ อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ 77000
โทร032-611335 ,FAX032-601893


 © Copyright 2009. Christian Siam.com