Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดลพบุรี

1.คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ลพบุรี
16/1-3 ซ.ขุนเทพกวี ถ.สีหราชเดโชชัย
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ. ลพบุรี 15000โทร 036-42-0821

ผู้รับใช้ อศจ. มนตรี จินะชัย

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

2.คริสตจักรสัมพันธ์พระสิริ
เลขที่ 104 ม.3 ซ.ท่าศาลา15 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร 088-2424350

ผู้รับใช้พระเจ้า อ.มงคลชัย อาจสมบูรณ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00 -12.00 น. นมัสการ / เทศนา
วันเสาร์
19.00 น. กลุ่มเซล
วันศุกร์
17.30 น. กลุ่มเซล
วันอังคารที่ 2 , 4 ชองเดือน
19.00 น. อธิฐาน

3. สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ เขต 4

4. คริสตจักรความหวังโคมตูม
โทร 086-752-9949, 086-752-9949

ผู้รับใช้
อจ.พรวุฒิ วงศ์กระแสมงคล

5. คริสตจักรความหวังลพบุรี
โทร 086-752-9949, 086-752-9949

ผู้รับใช้
อจ.พรวุฒิ วงศ์กระแสมงคล


6. คริสตจักรสัมพันธ์ลพบุรี
โทร 036-656-031

ผู้รับใช้
อจ.ลำพอง วิงวอน


7. คริสตจักรแห่งชัยชนะของพระเจ้า
โทร 084-111-2451

ผู้รับใช้
ศจ.นฤพนธ์ กิตติคุณโนกณธ์


8. คริสตจักรโคกเจริญ
ผู้รับใช้
อจ.ศรีนวล สาลิกา


9. คริสตจักรโคกสำโรง
โทร 087-060-7013

ผู้รับใช้
อจ.เย็น นามวิเศษ


10. คริสตจักรความหวังชัยบาดาล
โทร 089-090-7206

ผู้รับใช้
อจ.บุปผา แสงภู่


11. คริสตจักรสัมพันธ์ลำนารายณ์
ผู้รับใช้
อจ.นคร จันทรภาค


12. คริสตจักรท่าวุ้ง
โทร 081-851-8270

ผู้รับใช้
อจ.ยุทธศิลป์ แย้มเจริญ


13. คริสตจักรสัมพันธ์บ้านหมี่รูธ
โทร 036-628-442

ผู้รับใช้
อจ.สนั่น เหมือนโพธิ์


14. คริสตจักรนำพระพรพัฒนานิคม

367 / 74 – 76 ซ. 12  ม. 7 ถ.สายตรีลพบุรี – วังม่วง
ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  15220
(ตู้ ป.ณ. 14 อ.พัฒนานิคม)
โทร 081-293-9127, 086-030-1805, 036 – 436 563


ผู้รับใช้
อจ.ณัฐกฤษ นามประเสริฐ

Email: Nam_pra_sert@hotmail.com

15. คริสตจักรความหวังสระโบสถ์
โทร 086-377-1508

ผู้รับใช้
อจ.อัญชลี ชูเกตุ


16. คริสตจักรพันธมิตรไทยนานาชาติหนองอม่วง
ผู้รับใช้
อจ.เจริญ ศรีวิมล


 © Copyright 2009. Christian Siam.com