Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดกาญจนบุรี

1. คริสตจักรนานาชาติสรรเสริญ
290/11-13 ม.1 ต. เมืองใหม่ ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทร 0-345-99255 ,0-9822-5517

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สุรทิน บัวทอง

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรกาญจนบุรีแบ๊บติสต์
1 ม.9 ซ.ไพศาลพัฒนา ถ.อู่ทอง
ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี 71000
โทร 03451-3708

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. วีระพล อินทระสังขา

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

3. คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี
113 ถ. เตาปูน ต. บ้านเหนือ อ.เมือง จ. กาญจนุรี 71000
โทร 034-513708

ผู้รับใช้ อ.ปรีชา เกิดอยู่

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

4. คริสตจักรภาคที่ 16
73 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ 034-688-007
http://www.cct16.or.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

ผู้รับใช้ ศิษยาภิบาลทองดำ   ทองเปราะ   

5. คริสตจักรสังขละบุรี
บ้านช่องลุ หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้
ศิษยาภิบาล : ศบ.สุรชัย เสดวงชัย    
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล : ผศบ ดิทู เรืองวิไลพร 
   

6. คริสตจักรยาระเด็น
บ้านห้วยมาลัย หมู่ที่6 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้ ศบ.บุญชม ธรรมอยู่   โทรศัพท์ 081-2881261 

7. คริสตจักรปิล็อคคี่
หมู่บ้านปิล็อคคี่ หมู่ที่ 4 ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้

ศิษยาภิบาล : ศจ.เดวิด วนาพิทักษ์กุล โทรศัพท์ 081-0381768
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล : ผศบ.บรึทู ศรีเจริญ 

8. คริสตจักรตะนาวศรี
บ้านบ้องตี้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้

ศิษยาภิบาล : ศบ.ไสว จำเริญ โทรศัพท์ 087-807-1232

9. คริสตจักรศรีมงคล
บ้านหนองศรีมงคล ตำบลหนองศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้
ศิษยาภิบาล : ศบ.ทองดำ ทองเปราะ   โทรศัพท์ 089 – 8379151 ,034 - 686658
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล : ผศบ.ปอ     โทรศัพท์ 085 - 4297812   

10. คริสตจักรบ้านซองกาเรีย
บ้านซองกาเลีย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้ ศิษยาภิบาล : ศบ.ซอเจ๊ะ 

11. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณไทรโยค
255 ม.11 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ในมูลนิธิบ้านแห่งพระคุณ ,สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
คณะนิกายโปรเทสแตนท์

ผู้รับใช้ ศบ.ยุพิน นัทธิวัน
087-166-0345

แผนที่
คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณไทรโยค กาญจนบุรี
Lum Sum, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150
087 166 3225
https://goo.gl/maps/AmJUbKAuvb92

 


 © Copyright 2009. Christian Siam.com