Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในจังหวัดชัยนาท

1. คริสตจักรสัมพันธ์มโนรมย์
317/10 หมู่ 4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โทร 0-5649-1386

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.30 - 10.30 เรียนพระคัมภีร์ (ชั้นผู้เชื่อใหม่/ชั้นผู้ใหญ่)
10.30 - 12.00 นมัสการ / เทศนา

2. โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์
164 หมู่ 3 ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 17110
โทร 0-5649-1005, 0-5849-1296 โทรสาร 0-5649-1084

e-mail: th-mchoffice@omf.net

3. คริสตจักรความหวังชัยนาท

4. คริสตจักรชัยนาทแบ๊บติสท์

5. คริสตจักรสัมพันธ์หนองแซง

6. คริสตจักรชัยนาท
ผู้รับใช้
อจ.วิชาญ หอเอี่ยม


7. ค่ายคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

8. สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

9. คริสตจักรสัมพันธ์แสงประทีป
โทร 056-461-681

ผู้รับใช้
ศบ.บุญมา วิจิตรพงษ์สกุล


10. คริสตจักรสรรคบุรี
ผู้รับใช้
อจ.อุดม จันทร์เรือง


11. คริสตจักรของพระเจ้าหันคา
ผู้รับใช้
อจ.เทวิน จันทร์งาม


 

 © Copyright 2009. Christian Siam.com