Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตยานนาวา

1. คริสตจักรชีวิตใหม่สาธุประดิษฐ์
265 /262 หมู่บ้านทวีสุข ซ. สาธุประดิษฐ์ 15 ยานนวา กทม. 10120
โทร 02-211-8956

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.30-12.00 น. นมัสการ /เทศนา
13.15-14.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
14.00-15.00 น. อนุชน

2. คริสตจักรท้องถิ่น
265/262 ซ. สาธุประดิษฐ์ 15 ถ. สาธุประดิษฐ์ อ. ยานนาวา กทม. 10120
โทร 02-2118456 , 02-2122443

กิจกรรม
วันอาทิตย์
- 10.30-12.00 น. นมัสการ
- 13.30-15.00 น. อนุชน

3. คริสตจักรพระกรุณาธิคุณ
โทร 02-885-0983

ผู้รับใช้พระเจ้า
ผป.สมเกียรติ โอภาสเกียรติก

4. คริสตจักรชีวิตวัฒนา

5. คริสตจักรปีติยินดี

6. คริสตจักรสันธรรม(1977)
175/28-30 ซ.อมร ถ.นางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-286-6490, 081-298-0337, 086-639-4117


www.santitum.com 
อีเมล์ : peacechurch1977@gmail.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.กฤษชัย บัวทอง © Copyright 2009. Christian Siam.com