Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตวังทองหลาง

1. คริสตจักรลาดพร้าว
6 วังทองหลาง ซ.ลาดพร้าว 58 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-539-0392

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. ปรีดา หงษ์ศาแก้ว

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

2. คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าวแบ๊บติสต์
28 ซ.จันทิมา 2 ถ.ลาดพร้าว 80
วังทองหลาง กทม. 10310
โทร 02-932-7249 ,02-932-7495
แฟกซ์ 02-932-7248

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา


3. คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ
โทร 02-539-4565, 02-530-4416

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.นิรุจน์ จันทร์ก้อน


4. คริสตจักรสันติสุขกรุงเทพฯ
โทร 086-785-9630

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.อำนาจ กังเทเวศ


5. ศูนย์เยาวชน
โทร 081-657-7110

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.โทโมโกะ สิน ทากุชิ


6. คริสตจักรพันธกิจไทยทรินิตี้กรุงเทพ

7. คริสตจักรพระคุณกรุงเทพฯ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.จิรา ชอง

 

 © Copyright 2009. Christian Siam.com