Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตธนบุรี

1. คริสตจักรแสงสว่าง
689 อสรภาพ 9 หิรัญรูจี ธนบุรี กทม.10600
โทร 02-4650216 ,02-4669995 แฟกซ์ 02-4668512

ผู้รับใช้ ศจ.พูลสุข เศรษฐโสภณกุล

กิจกรรม
วันอาทิตย์
- 09.00-10.00 น. รวีผู้ใหญ่ ,อนุชน ,เยาวชน ,ผู้เชื่อใหม่
- 10.00-12.00 น. นมัสการเทศนาผู้ใหญ่, โบสถ์เด็ก ,รวีเด็ก
- 13.30-16.00 น. กลุ่มสามัคคีธรรม สตรี ,บุรุษ ,อนุชน
วันพฤหัส ฯ
-กลุ่มเซลตามบ้าน
วันศุกร์
- ประชุมอธิษฐาน
เสาร์
- ซ้อมเพลง

2. คริสตจักรตลาดพลูแบ๊บติสต์
49 ถ.เทอดไท ต. บางยี่เรือ ธนบุรี กทม 10600
โทร 02-465-3738
แฟกซ์ 0-2465-6188

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ. อัญชลี พิริยะวัฒนพร

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรอิสระภาพ
1209 ถ.อิสรภาพ หิรัญรุจี ธนบุรี 10600
โทร 02-465-5236 ,02-749-1028

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. อัมพร เหมือนเพชร

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

4. คริสตจักร ที่1 สำเหร่
37 ซ. เจริญนคร 59 ถ. เจริญนคร เขตธนบุรี แขวงสำเหร่ กทม 10600
โทร 02-8777257
Website: www.samraychurch.com 

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ. ประยูร คาระวานนท์

กิจกรรม
วันอาทิตย์
09.00-10.00 น. รวีศึกษา
10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา
13.00 น. ประชุมกลุมตามวัย

วันเสาร์
19.00-20.00 น. อธิษฐาน


 © Copyright 2009. Christian Siam.com