Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตสะพานสูง

1. คริสตจักรบ้านมิตรภาพ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.กรกฎ ดิษฐเจริญ

2. คริสตจักรยิวเมี่ยนกรุงเทพ (Bangkok Iu-Mien Church)
290/32 ม.รุ่งกิจ 2 ถนน รามคำเเหง ซอย 122
เเขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
www.mienbkk.com

3. คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพฯ
11 ถนนกาญจนาภิเษก 025 แยก 1
แขวงทับช้าง เขต สะพานสูง. กรุงเทพฯ. 10240
โทรศัพท์ 02-718-3633 ,
ศิษยาภิบาลอาวุโส. : ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาล Youth. : อจ.สันติภาพ วิชิตนันทน์


 

 © Copyright 2009. Christian Siam.com