Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตสายไหม

1. คริสตจักรสะพานใหม่
3/512 ม. 6 ถ. พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-972-0754

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. วิจารณ์ ตันติรังสี

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

2. คริสตจักรออพระพร
โทร 089-698-4198

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.ดุษดี ราชอภัย

3. สถานประกาศแบ๊บติสต์ร่มพระคุณออเงิน

4. คริสตจักรซีโอนสายไหม
 © Copyright 2009. Christian Siam.com