Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1. คริสตจักรอันติโอเกีย
8 ถ.ยุคล 1 แขวงเทพศรินทร์ , ป้อมปราบ กทม 10110
โทร 02-2252220 , 02-6218352
e-mail abc008@hotmail.com

ผู้รับใช้ ศจ. ดานิเอล จัง , คุณสมศักดิ์ จิตรุ่งเรื่องกิจ

กิจกรรม
วันอาทิตย์
- 09.00-11.00 น. นมัสการเทศนา
- 13.30-15.30 น. พันธกิจตามวัย
วันพฤหัส
- 19.00-20.30 น. อธิษฐาน
วันเสาร์
- 10.00- 13.00 น.ประกาศ-เยี่ยมเยียน

2. คริสตจักรไมตรีจิต

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.นุชนาถ งามสม


 © Copyright 2009. Christian Siam.com