Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตภาษีเจริญ

1. คริสตจักรปิติยินดี
14/1 ซ.มะพร้าวเตี้ย ถ.จรัญ 13 บางแวก คลองขวาง ภาษีเจริญ 10160
โทร 0-2410-1932

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.สงวน แสมแก้ว

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรร่มเย็นธนบุรี
68/45 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-2801-0976 แฟกซ์.0-2801-1868


ผู้รับใช้พระเจ้า อศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย

3. คริสตจักรข่าวดีภาษีเจริญ
74/9 ม.14 ซ.ยิ้มประยูร บางหว้า ภาษีเจริญ กทม.10160
Tel. 0-2455-9403, 08-4360-829

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.ประพันธ์ ณ เชียงใหม่

สังกัด สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (ELC)

4. คริสตจักรร่มพระคุณ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.สุพจน์ สินพิชิต


5. คริสตจักรของพระคริสต์ภาษีเจริญ

6. คริสตจักรเจินเยซูเจี้ยวเฮว่ย


 © Copyright 2009. Christian Siam.com