Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตปทุมวัน

1. คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน
87/1 ซ. 5 ถ. หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-652-0200 แฟกซ์ 02-652-0202

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. ภานุพันธ์ บำรุงการ

กิจกรรมวันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรสะพานเหลือง
536 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กทม. 10330
โทร02-2344748 02-6330093-4
www.sapanluang.org

ผู้รับใช้พระเจ้า

ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
คริสตจักรสะพานเหลือง คริสตจักรสะพานเหลือง slchurch@sapanluang.org
ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน ศิษยาภิบาล slchurch@sapanluang.org
ศจ.วิรัช เศรษฐโสภณกุล ศิษยาภิบาล vviratsetsopol@hotmail.com
อศจ.วิชัย จันทร์หิรัญโชติ ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ฝ่ายสามัคคีสัมพันธ์ vsamkeaw@hotmail.com
คศ.ทิวาพร ราชรักษ์ ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ฝ่ายอภิบาล tiwapornw@hotmail.com
คศ.ศาสวัต มูลสถาน ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ฝ่ายประกาศ เผยแพร่ taan_grace@hotmail.com
คศ.ปาจรีย์ นาควัชระ ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ฝ่ายคริสเตียนศึกษา pajareeamy@hotmail.com
คศ.วเรศ ราชรักษ์ ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ฝ่ายมิชชั่น -IT. wares_r@hotmail.com

กิจกรรมวันอาทิตย์
08.30-09.00 น. อธิษฐาน
09.00-09.50 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-11.30 น. นมัสการ/เทศนา
13.00-15.00 น. เข้าคณะต่าง ๆ
15.00-16.30 น. นมัสการรอบ่าย

3. กลุ่มคริสตจักรปลูกจิต Church of God World Missions (COGWM)
16/154 อาคาร ซ.3 ซ. ปลูกจิต (เคหะชุมชนบ่อนไก่) ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กทม. 10330
Tel. 0-2251-5210, 0-2655-8112 Fax 0-2392-9418
Email: fromsomnuk@yahoo.com

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี

สังกัด กลุ่มคริสตจักรปลูกจิต (COGWM)

3. จุดประกาศ กลุ่มเพราะรัก (Because of Love Church)
สถานที่ โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา 1764 ถนนบรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม 10330
(เยื้องซอยจุฬาลงกรณ์ 24)
ผู้อภิบาล อจ อำพัน จิตรุ่งเรืองนิจ (โทร 085 8471831)

กิจกรรมวันอาทิตย์
ศึกษาพระคัมภีร์ 14:00-15:00 น.
นมัสการ เวลา 15:00 – 16:30 น. (Sunday Service 15:00-16:30 PM)


 © Copyright 2009. Christian Siam.com