Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตมีนบุรี

1. คริสตจักรเป็นความรักของพระคริสต์
64/44 รามอินทรา 109 , มีนบุรี , กรุงเทพฯ 10510
โทร 083-001-9102 , 085-144-8588 , 085-149-9947 , 081-402-7055

http://lovejesuschurch.tripod.com/

2. คริสตจักรของพระเจ้าพระรัศมี
99/237-238 ซ.มามีนคอนโดทาวน์ ถ.สีหบุรานุกิจ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel. 0-2998-5961-2

ผู้รับใช้ ศจ.เคียงพร ปาร์ค

สังกัด คริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย(CGT)

3. คริสตจักรเบธเอลไทย
โทร 081-987-3857

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.รูธ ยง จา ซง


4. คริสตจักรประทีปมีนบุรี
โทร 089-006-1035

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.สุมิตรา


5. ศาลาธรรมเก้าพระพร
โทร 081-771-3238

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.สมโภชน์ ดีเทียน


6. คริสตจักรพระพรไทย

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.จินคิว คิม


7. คริสตจักรเบธเอลไทย
โทร 081-987-3857

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.รูธ ยง จา ซง


8. คริสตจักรพระคริสตธรรม

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.สาโรจน์


9. คริสตจักรต้นไม้แห่งชีวิต

 

 © Copyright 2009. Christian Siam.com