Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตลาดพร้าว

1. คริสตจักรฟ้าเมืองไทย
64/2 ( K91) ม. 13 , ซ. เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน เขตลาดพร้าว กทม10230
โทร02578-1542 ,02907-0766

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. เกรียงศักดิ์ วานนิชวิทย์

กิจกรรมวันอาทิตย์
นมัสการ/ เทศนา 9.00-10.00 น.

2. คริสตจักรพรไพบูลย์ (ศูนย์ทีรันนัส)
39/534 หมู่ 13 ซ.69 โชคชัย 4 ลาดพร้าว กทม.10230
โทร 02-931-0730 (โบสถ์) , 02-931-1206 (ศูนย์ทีรันนัส)
แฟกซ์ 02-9311703
http://phonphaiboonchurch.org/

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. จุงซิก คิม


กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรมหาพรลาดพร้าว
115/117 หมู่บ้านมหาลาภ ถนนโชคชัย 4 ซอย 14 แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2538-1327, 0-9174-7518
e-mail: mladphrao@yahoo.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ. อจ.จักรี อามาตยมนตรี

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-09.30 น. ประชุมอธิษฐาน
10.00-11.30 น. ประชุมนมัสการ
11.30-12.20 น. ศึกษาพระคัมภีร์

วันพฤหัสบดี
19:00-20:30 น. กลุ่มเซลล์ตามบ้าน

วันศุกร์
19:00-20:30 น. ประชุมอธิษฐาน

4. คริสตจักรบ้านพระคริสต์
ถ.ลาดพร้าว ซอย 25 ปากซอยมีธนาคารกสิกรไทย
อยู่เลยสีแยกรัชดา-ลาดพร้าว 1 ป้ายรถเมล์ (มาจากปากทางลาดพร้าว)

กิจกรรมวันอาทิตย์
-10.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา

5. คริสตจักรสันติสุขชาโลม
สนง. 6/10 ซ. บำรุงศิลป์ ถ. นาคนิวาส ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 02-932-8023

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. อารี ชัชมนมาศ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

6. คริสตจักรแห่งความเชื่อ
โทร 02-645-4424

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.สมใจ รักษาศรี

7. คริสตจักรไทยเอษรากรุงเทพ

8. สถานประกาศกู๊ดนิวส์เซ็นเตอร์

9. กลุ่มประกาศที่ชุมชนลาดพร้าว


 © Copyright 2009. Christian Siam.com