Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตลาดกระบัง

1. คริสตจักรอังกูรกรุงเทพ
111/341 เคหะชุมชนร่มเกล้า (โซน 12)
คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-916-1749

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.สุรชัย แจ่มศรี

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรมหาพรลาดกระบัง
108/109 ม.4 ต.คลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 09-005-5632

ผู้รับใช้พระเจ้า ผป. วิเชียร ศรีอนันต์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

3. คริสตจักรสัมพันธ์สุวรรณภูมิ
129/28 การเคหะร่มเกล้า ต.คลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

4. คริสตจักรลาดกระบัง
โทร 02-737-4693, 081-806-3148

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.ดร.ซีควาน โอห์

5. คริสตจักรร่มเกล้า


 © Copyright 2009. Christian Siam.com