Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตจตุจักร

1. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณ
51/33-34 ซ. วิภาวดี 52 ถ. งามวงศ์วาน ลาดยาว จัตุจักร กทม. 10900
โทร 02-941-2734
แฟกซ์ 02-941-2734

ผู้รับใช้พระเจ้า อศจ. กฤษฎา ชุสกุลธนะชัย

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรพลับพลา
100/45 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถ.ประชานิเวศน์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-954-4131- 3 แฟกซ์ : 02-954-4130
www.plabpla.com , ppchurch@plabla.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี, อ.โยชนา แสนอยู่,อ. อดิศร ยุทธโยธิน

กิจกรรมวันอาทิตย์
08.00- 08.45 น. อธิษฐานรับอรุณ
09.00- 09.50 น. เรียนรวี
10.00- 12.00 น. นมัสการ/เทศนา
13.00- 17.00 น. กลุ่มเสริมสร้าง
กิจกรรมวันพุธ
19.00- 21.00 น. คืนอธิษฐาน

3.คริสตจักรพันธสัญญา
ตู้ ป.ณ.6 จันทร์เกษม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

4.คริสตจักรบ้านพระคริสต์
โทร 086-612-3473
Email: pastormanj@hotmail.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.มาโนช ศรีสูงเนิน


5.คริสตจักรแบ๊บติสต์บางเขน
โทร 02-561-5142, 02-579-8764

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.พรศักดิ์ สุขะจินตนากาญ


6.คริสตจักรไบเบิลไทยแลนด์
โทร 081-918-1220, 02-932-7803

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.ถวัลย์ สังข์เพ็ชร


 © Copyright 2009. Christian Siam.com