Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตบึงกุ่ม

1. คริสตจักรมหาพรชีวิตใหม่
1009/48-49 ม. 10 ถ. นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 02-969-3676

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. มนัส มาจุขิทะ

2. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์กรุงเทพฯ
21/500 ม.สุวรรณนิเวศน์ ซ.9 ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม. 10240
โทร 0-2734-5978

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.เฉลิม เกตุแก้ว

สังกัด คณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย (TAOG)

3. คริสตจักรพระราชกิจ
โทร 089-168-8458

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. จิราธิวัชน์ ผิวอ่อน

4. คริสตจักรมหาพรสรรเสริญ
โทร 081-438-3966

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.รูธ มาซูนากะ


5. คริสตจักรสหกรณ์
โทร 02-379-7751

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.ยงยุทธ ลี


6. คริสตจักรสัมพันธ์มิตรภาพ
โทร 081-909-2805

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.สมหมาย บุตรทุมพันธ์


7. คริสตจักรสัมพันธ์รอดอนันต์
โทร 02-732-5323, 086-887-8375

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.บุญรอด คำมูล


8. คริสตจักรนาซารีนไทยพัฒนา

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.พัชรา แสงวิชัยล


9. คริสตจักรสัมพันธ์เสรีไทย

10. ศาลาธรรมคริสเตียนบริการไมตรีจิตเลิศ © Copyright 2009. Christian Siam.com