Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตบางซื่อ

1. คริสตจักรเตาปูนไมตรีจิต
41 ซ.กรุงเทพฯ – นนทบุรี 27
แขวงบางซื่อ บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 02-597-1311 แฟกซ์ 02-585-3880

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. เชาวลิต เวชประสิทธิ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา

2. คริสตจักรความรอดกรุงเทพ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. สมบูรณ์ อิสระมาลา

3. คริสตจักรสองไพ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.จำลอง สหัสนนท์


 © Copyright 2009. Christian Siam.com