Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตบางกอกน้อย

1. คริสตจักรประชาร่วมใจ
95/3 ซ. ประชาร่วมใจ ถ. จรัญสนิทวงศ์ 25 บางขุนศรี
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02-411-3900

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. พวงทอง วุฒิอุดมเลิศ

กิจกรรมวันอาทิตย์

09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com