Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตบางขุนเทียน

1. คริสตจักรปิติยินดีกรุงเทพ (HEPHZIBAH BANGKOK CHURCH)
63 หมู่บ้านกฤษณา ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร 0-27542650 # 179, 08-1689-6821

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.เจริญพิศ ศรีวิไลฤทธิ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรเอกชัยแบ๊บติส
65/120-124 ถ. เอกชัย1 บางขุนเทียน กทม.10150
โทร 0-2593 -1030-32

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. สุรีย์พร เสาหมี่

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการเทศนา

3. คริสตจักรใจสมาน ธนบุรี
131/728 การเคหะธนบุรี 3 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
Tel. +66(0)2415-5090 Fax. +66(0)2895-8906
www.jaisamarn.org

ผู้รับใช้พระเจ้า
อศจ.มงคล นามมา

กิจกรรมวันอาทิตย์
9.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00 -12.00 น.นมัสการเทศนา

4. คริสตจักรชีวิตใหม่บางขุนเทียน

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. กุลธิดา โมทนาพระคุณ

5. คริสตจักรมิตรประชากรุงเทพ
โทร 081-494-4122, 02-899-8542

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.วันชัย สมเสียง


 © Copyright 2009. Christian Siam.com