Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตบางคอแหลม

1. คริสตจักรซีโอน
197 ถนนเจริญกรุง 109 (ต้นโพธิ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
โทร.0-2673-2317   และ  084-0707-336
Website: http://www.zionchurch.in.th/

ผู้รับใช้พระเจ้า
คศ.คริสตชน  รุ่งเรือง

กิจกรรม วันอาทิตย์
เวลา 10.00-12.30 น นมัสการ/เทศนา
และทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 19.00-21.00 น รายการประชุมอธิษฐาน

2. คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต
2823/1 ถ. เจริญกรุง บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-289-3937 แฟกซ์ 02-688-1346

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. ชาติ ภัทรประภากร

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00- 12.00 น นมัสการ / เทศนา

3. ศูนย์พันธกิจคริสตจักรม้งกรุงเทพ

4. คริสตจักรสาธรอยู่ดี

5. คริสตจักรบางโคล่
552/168-9 ถนนจันทน์ ซอยอยู่ดี 10 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ   10120  โทร.0-2673-2317   และ  084-0707-336
Website: http://www.bangkhlochurch.org

ผู้รับใช้พระเจ้า
คศ.คริสตชน  รุ่งเรือง


 © Copyright 2009. Christian Siam.com