Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตบางแค

1. พระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์
91 หมู่บ้านเศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม.10160
โทร 02-421-1508 ,02-441-580

ผู้รับใช้ ผอ. ศจ.ประทุม  เจริญรูป

2. คริสตจักรบางแค
954 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซ.22-21 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร 085 085-8806

ผู้รับใช้ ศจ.ประเสริฐ  เทพจักร
Email: prasert77@yahoo.com

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรธารพระพร 2
ถ.เพชรเกษม ซ. 90 (เข้าซอย 100 เมตร) บางแค กทม. 10160
โทร 02-804-8845

ผู้รับใช้ อ. สมบัติ ตระกูลธนศาล

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

4. คริสตจักรท่าเกษตร บางแค
18/21-22 ถ. สุขาภิบาล 1 หลักตลาดบางแค 10166
โทร 02-801-1506

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สมคิด สันติพนา

กิจกรรมวันอาทิตย์
9.00-12.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ /นมัสการ /เทศนา

5. คริสตจักรสุขสันต์
10/948 ม. 7 บ้านสุขสันต์ ถ. กาญจนาภิเษก บางบัวทอง บางแค กทม. 10160
โทร 02-803-5713 ,02-803-7334

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.ปิติ ประทีปเสน

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

6. คริสตจักรเพชรเกษม
421 หมู่บ้านเพชรเกษม 3 ซ.2 ถ.เพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร 086-047-4488

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. วาณิช พึ่งพระพร

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

7. คริสตจักรร่มเย็นธนบุรี
68/45-46 ม. 4 ถ. เพชรเกษม บางแค กทม.10160
โทร 02-801-0976

ผู้รับใช้
อ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย

กิจกรรม
วันอาทิตย์
- 08.15-09.00 น. อธิษฐาน
- 09.00-10.00 น. ระวีศึกษา
- 10.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา
- 19.00-21.00 น. อธิษฐาน

8. คริสตจักรสันติสุข
48/29 ถ.เพชรเกษม (อินทปัจ 9) แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.0-2444-2665 แฟกซ์.0-2808-6580ผู้รับใช้
คศ.สมศักดิ์ บุญสัจจฤทธิกุล

9. คริสตจักรธารพระกรกรุงเทพ
99/161 ถ.เพชรเกษม ซ.88 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร 086-777-9610,02-806 5675

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.วาทะ ใฝ่เด่นดี
Email: phaidendee@hotmail.com


10. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณธนบุรี

11. คริสตจักรพระสิริธนบุรี
954 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซ.22-21 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร 089 895-4498

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.สง่า ก้อนทอง
Email: glorychurchthonburi@gmail.com

12. คริสตจักรเฮอร์โมน

โทร 081 510 7891

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.ประทุม เจริญรูป
Email: charoen7799@yahoo.com

13. คริสตจักรไครอส
296 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซ. 22/1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร 083 070-8232

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.รองรัตน์ ถูกหมาย


 © Copyright 2009. Christian Siam.com